Slak-in-Du

affiche

In 2011 werd de grote regenslak Balea biplicata (Montagu, 1803) vrij algemeen aangetroffen in het Willemspart in Knokke-Heist, terwijl deze soort niet voor de Oostkust en omgeving vermeld wordt in de « Voorlopige atlas van de landslakken van België” (De Wilde, J.J., Marquet, R. & Van Goethem, J.L., 1986, Uitgave van het Patrimonium van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 285 pp.).Omdat dit wellicht voor nog meer soorten het geval zou kunnen werd na enig overleg beslist om een project te starten om de mollusken in de duinengebieden langs onze Belgische Kust te inventariseren. Het project wordt uitgevoerd onder de koepel van de Werkgroep Land- en zoetwatermollusken, Succinea, van onze Koninklijke B.V.C. en wordt ondersteund en mee gedragen door Natuurpunt, het Agentschap Natuur en Bos (ANB), het Instituut voor Natuur- en Bos-onderzoek (INBO) en het Kon. Belg. Inst. voor Natuurwetenschappen (KBIN) en de Strandwerkgroep.

Slak-In-Du, zoals het project werd gedoopt, beperkt zich tot de duinen. Maar oude duinen zoals inwaarts gelegen duingebieden waar er sloot, plas, poel en zeker deze waar wilgen, vlieren populier aanwezig zijn, vallen daar ook onder. De grens van het te onderzoeken gebied wordt ruwweg gevormd door de zeereep aan de ene kant en de polders aan de andere kant.

Het project wordt uitgevoerd in drie fasen, waarbij eerst de Oostkust, daarna de Middenkust en tenslotte de Westkust aan bod komt. Er is voorzien dat elke fase twee jaar zou duren. De excursies vinden meestal plaats in natuurgebeiden die niet vrij toegankelijk zijn, zodat er origineel veldwerk kan gebeuren.

Jaarverslag Slak-in-Du 2012

Jaarverslag Slak-in-Du 2013